Aplikacije

Novosti u aplikacijama P6 EPPM release 8.3. poput team member web aplikacija za unos ažuriranja statusa, podešenja za voditelje projekta u cilju kontrole ažuriranih polja od strane članova tima, unaprijeđene funkcionalnosti za email i iPhone aplikacije…

Niže na stranici pogledajte sve mogućnosti aplikacija klikom na +.

P6

Većina korisnika se oslanja skoro isključivo na P6 web aplikaciju koja se pokreće kroz standardni web pretraživač. Pojednostavljeno, P6 je primarno sučelje za administraciju i upravljanje projektima.

    P6 je glavna web aplikacija P6 EPPM rješenja koja omogućuje web pristup na razini cijelog poduzeća značajkama organiziranim u slijedeće glavne sekcije:
  • Nadzorne ploče (dashboards)
  • Portfelji
  • Projekti
  • Resursi
  • Izvješća
  • Administracija

To je cjelovita EPPM (Enterprise Project Portfolio Management) aplikacija sa snažnim ali jednostavnim sučeljem.

  • Potpuno prati projekte, portfelje i resurse po njihovom punom životnom ciklusu
  • Prikuplja sve vezane troškove, predmete, rizike i performanse metrike
  • Podržava predloške projekata, omogućavajući potpuno ili djelomično ponovno korištenje projekata
  • Dizajnirana je za organizacije koje moraju simultano upravljati višestrukim projektima i podržava višekorisnički pristup po radnim mjestima i kroz cijelu organizaciju
  • Korisničko sučelje omogućava strukturirane izbornike pomoću kojih se može pristupiti širokom spektru pogleda na podatke te značajkama koje omogućuju upravljanje projektima od pregleda i odobrenja inicijalnog koncepta do dovršenja
  • Moguće je kreirati vlastite web stranice, takozvane nadzorne ploče (dashboards), za izradu prilagođenih pogleda za specifične projekte i kategorije podataka projekata koji su najrelevantniji ulozi u upravljanju projektima i resursima
  • Radni prostori (workspaces) i radne grupe (workgroups) proširuju model prilagođenih i fokusiranih pogleda podataka, omogućujući određenim članovima projektnog tima izradu jednoobraznih pogleda podataka koji se odnose na jedan specifični projekt ili na podskup aktivnosti unutar projekta

Korisnici ažuriraju napredak na svojim aktivnostima u web pretraživaču koristeći P6 ili P6 Team Member Web, e-mail aplikaciju za izmjenu poruka sa P6 Server-om ili koristeći aplikaciju P6 Team Member za iPhone. Kao alternativa korištenju bilo koje od ovih metoda ažuriranja statusa, organizacija može odabrati korištenje P6 Progress Reporter, web-baziranu P6 EPPM aplikaciju za upravljanje vremenskim tablicama. P6 omogućuje centraliziranu administraciju resursa, planiranje i upravljanje, što uključuje i odobrenje vremenskih tablica resursa i mogućnost komunikacije sa resursima projekta koji koriste P6 Progress Reporter. P6 se može koristiti za usklađenje ljudi sa ulogama i razinama stručnosti te se ta informacija koristi za učinkovito pridruženje aktivnosti. P6 uključuje robusno izvješćivanje, radne tokove (workflows), e-mail obavješćivanje, događaje i kolaboraciju dokumentima te pregled značajki. P6 je također jedini izvor za sve osnovne administrativne funkcije, uključujući centralizirane globalne podatke, korisničke račune, postavke aplikacije i postavke sigurnosti za sve P6 EPPM korisnike.

P6 Team Member

Opcionalne aplikacije za članove tima za ažuriranje statusa njihovih aktivnosti

  • P6 Team Member Web. Ova web aplikacija omogućuje članovima tima ažuriranje statusa njihovih aktivnosti korištenjem web pretraživača.
  • P6 Team Member for iPhone app. Ova iPhone aplikacija omogućuje članovima tima ažuriranje statusa njihovih aktivnosti dok rade u pokretu.
  • E-mail Statusing Service. Ova metoda omogućuje članovima tima ažuriranje statusa njihovih aktivnosti koristeći bilo koju HTML ili čisti tekst (plain text) e-mail aplikaciju.
  • P6 Team Member aplikacije su

  • P6 Team Member Web
  • P6 Team Member for iPhone app
  • E-mail Statusing Service.
Aplikacije osiguravaju brzi, prikladan i jednostavan pristup pridruženim aktivnostima koristeći platformu ili uređaj koji je prilagođen načinu rada pojedinog sudionika ili člana tima.

Voditelj projekta koristi P6 za izradu i ažuriranje rasporeda projekta i popisa aktivnosti. Ovisno o preferencijama projekta odabranim od strane voditelja kod izrade projekta u P6, ažuriranja koja su napravljena u P6 Team Member aplikacijama primijeniti će se odmah ili će tražiti odobrenje prije nego se ažuriranja primjene na projekt. Vlasniku aktivnosti ili osobama povezanim sa pridruženim resursom na aktivnosti u P6, sve P6 Team Member aplikacije omogućuju:

  • Prikaz samo pridruženih aktivnosti
  • Osiguravanje statusa na aktivnostima. Voditelj projekta prilagođava statusna polja u njihovom prikazu. Ova polja mogu uključivati utrošeno vrijeme, preostalo vrijeme, postotak dovršenosti, preostalo trajanje te datume početka i završetka.
  • P6 Team Member Web

P6 Team Member Web omogućuje:

  • Promjenu prikaza filtriranjem popisa aktivnosti po projektu i po trenutnom statusu, uključujući Aktivno, Prekoračeno, Označeno zvijezdom ili Dovršeno.
  • Označavanje aktivnosti zvijezdom kako bi se naglasila važnost. Moguće je prikazati samo aktivnosti označene zvijezdom na jednom popisu odabirom opcije prikaza Označeno zvijezdom.
  • Prikaz popisa svih koraka za aktivnost. Moguće je unijeti % dovršenosti kako bi se prikazao napredak i označilo kao dovršeno kada se dovrši korak.
  • Prikaz prethodnik i sljedbenik aktivnosti i slanje e-mail-a vlasniku aktivnosti.
  • Komunikacija sa voditeljem projekta ili drugim članovima tima putem e-mail-a
  • P6 Team Member for iPhone app

P6 Team Member for iPhone app omogućuje:

  • Promjenu prikaza grupiranjem popisa aktivnosti po projektu i po trenutnom statusu, uključujući Aktivno, Prekoračeno, Započelo ili Dovršeno
  • Označavanje aktivnosti zvijezdom kako bi se naglasila važnost. Moguće je prikazati samo aktivnosti označene zvijezdom na jednom popisu odabirom opcije prikaza Označeno zvijezdom.
  • Komunikaciju sa voditeljem projekta ili drugim članovima tima putem e-mail-a.
  • Ako slika pomaže u ilustraciji poruke, može se također napraviti slika putem iPhone uređaja i pridružiti ju e-mail poruci.
  • Rad sa višestrukim aktivnostima istovremeno. U Uredi modu se može označiti jednu ili više aktivnosti kao dovršene.

 

  • E-mail Statusing Service

E-mail Statusing Service omogućuje:

  • Zahtjev popisa trenutnih aktivnosti kroz e-mail koristeći e-mail račun povezan sa P6 korisničkim računom. Moguće je zatražiti filtrirani popis aktivnosti po projektu, vremenskom okviru ili po trenutnom statusu, uključujući Aktivno, Dug, Prekoračeno, Dovršeno ili Označeno zvijezdom.
  • Odgovor na zaprimljeni e-mail sa popisom aktivnosti, bilježenje napretka i slanje ažuriranja.

P6 Professional for EPPM

P6 Web aplikacija je glavno sučelje za sve funkcionalnosti upravljanja projektima. Također moguće je koristiti P6 Professional aplikaciju po njenoj osnovnoj funkcionalnosti planiranja i raspoređivanja projekta.

P6 Professional je odvojena komponenta koja integrira tradicionalno upravljanje projektima sa upravljanjem resursima i troškovima. Ona je idealna za planere. P6 Professional spojen na P6 EPPM bazu podataka uključuje podskup P6 značajki. P6 također uključuje nekoliko vlastitih specijaliziranih značajki. Kao glavni primjer, P6 Professional uključuje Timescaled Logic Diagrams značajku za izradu, pregled i modifikaciju timescaled logic diagrams (TSLDs). TSLDs sažima plan projekta prikazan gantogramom u kraći vizualni snimak koji ilustrira lanac aktivnosti koje vode raspored projekta. P6 Professional je također raspoloživ korisnicima koji trebaju raditi na projektima u „offline” modu.

P6 Progress Reporter modul

Web-bazirani sistem za komunikaciju na projektu i evidenciju sati

P6 EPPM uključuje P6 Progress Reporter – integriranu aplikaciju s vremenskim tablicama. Resursi koriste P6 Progress Reporter za bilježenje vremena potrošenog na pridruženjima putem elektronskih vremenskih tablica, a voditelji sa ovlaštenjem odobrenja koriste P6 za njihov prikaz i odobrenje. Kao alat na razini tima za sudionike projekta, on pomaže sudionicima projekta u fokusiranju na posao sa jednostavnom učiniti listom po svim projektima njihovih dolazećih pridruženja. Članovi projektnog tima mogu bilježiti radne sate i unijeti informacije o njihovim pridruženjima na projektima. Neovisno o lokaciji, članovi tima mogu komunicirati status vremenskih tablica i status aktivnosti direktno njihovim voditeljima.

S obzirom da svi sudionici na projektu mogu koristiti P6 Progress Reporter za unos informacija o njihovim pridruženjima i za bilježenje potrošenih sati na svakom pojedinom pridruženju, voditelji projekata mogu donijeti krucijalne odluke na projektima sa sigurnošću da imaju najaktualnije moguće informacije. Pregled i odobrenje vremenskih tablica se radi direktno u P6. U P6 Progress Reporter -u stvarni sati nisu direktno primijenjeni u raspored. Umjesto toga, vrijeme je podneseno i može proći višestruke razine odobrenja ili odbijanja prije nego bude ugrađeno u raspored projekta koristeći P6 Apply Actuals naredbu.

P6 Integration API

Java-bazirano sučelje za programiranje aplikacija (API – Application Programming Interface) koje omogućuje razvoj i implementaciju P6 EPPM fleksibilnog objektno orijentiranog sučelja prema drugim komponentama i sistemima. Omogućuje programerima izradu aplikacijskog koda u skladu sa P6 EPPM poslovnim pravilima u cilju laganog  pristupa P6 EPPM podacima.

P6 EPPM Web Services

Integracijska tehnologija koja proširuje P6 poslovne objekte i funkcionalnosti.

Omogućuje organizaciji laganu integraciju P6 EPPM funkcionalnosti u druge aplikacije koristeći otvorene standarde, jezike i protokole uključujući

  • Extensible Markup Language (XML)
  • Simple Object Access Protocol (SOAP)
  • Service-Oriented Architecture (SOA)
  • Web Service Definition Language (WSDL)

Time omogućuje programerima korištenje standardnog sučelja za izradu integriranih programskih rješenja koja rade sa širokim spektrom aplikacija na razini poduzeća koje rade na različitim platformama (hardware & OS).

Također omogućuje organizaciji dijeljenje P6 EPPM podataka između aplikacija neovisno o operativnom sustavu ili programskom jeziku. P6 EPPM Web Services se koristi kada je potrebno proširiti ili prilagoditi integrirane funkcionalnosti.

P6 Analytics

Opcijski integrirani dinamički alat za izvješćivanje sa naprednim vizualnim značajkama, uključujući nadzorne ploče

P6 Analytics omogućuje dubinsku i cjelovitu metodu za prikupljanje, analizu, dijeljenje te spremanje performansi projekta, povijesti projekta, pridruženja resursa i korištenje podataka. P6 Analytics u kombinaciji sa P6 EPPM se koristi za izradu snažnih prilagođenih nadzornih ploča (dashboards) i izvješća koja pomažu organizaciji u donošenju boljih poslovnih odluka. P6 Analytics zahtjeva Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) ili Oracle Business Intelligence Standard Edition One (OBISE One).

Izrađen na Oracle Business Intelligence (OBI) setu, P6 Analytics isporučuje katalog zahtjeva koji omogućuju interaktivan način prikazivanja, analiziranja i evaluacije P6 EPPM podataka. Dodatno, on omogućuje Repository (RPD) datoteku koja sadrži pridruživanje (mapping) podataka između fizičkih podataka i OBI prezentacijske razine.

Nadzorne ploče (dashboards) omogućuju detaljni uvid u P6 EPPM podatke korištenjem analitičkih grafikona, tablica i grafike. Nadzorne ploče (dashboards) imaju mogućnost navigacije prema drugim zahtjevima kako bi omogućile preciznu analizu izvornog uzroka. Dodatno, mogu se konfigurirati pojedinačni zahtjevi sa P6 EPPM Action Link, koji omogućuje direktnu navigaciju na P6 site za stvarne “Uvid u akcije” mogućnosti. Izvješća kreirana sa Oracle BI Analysis mogu biti spremljena u Oracle BI Presentation Catalog i mogu biti integrirana u bilo koju Oracle BI početnu stranicu ili nadzornu ploču. Rezultati mogu biti unaprijeđeni kroz opcije kao što su charting, result layout, calculation i drill-down.

U sažetku, P6 Analytics se koristi za

  • Izvođenje analize izvornog uzroka i upravljanja po iznimkama.
  • Dobivanje kritičnog uvida u trenutne i povijesne performanse svih projekata, programa i portfelja.
  • Donošenje boljih odluka kako bi se eliminirale greške na projektima.
  • Brzu vizualizaciju kritičnih performansi projekta u ranoj fazi pomoću nadzornih ploča (dashboards).
  • Predviđanje i identifikaciju troškovnih trendova u ranoj fazi životnog ciklusa projekta kako bi se spasili projekti u problemima.
  • Dobivanje uvida u performanse resursa kroz s-krivulje u nadzornim pločama sa interaktivnim nadzornim pločama kojima se može ići u niže razine kako bi se otkrili izvorni uzrok problema.
  • Prikaz potreba za resursima po portfelju sa indikatorima ranog upozorenja za nadolazeći posao projekta.

Podaci performansi

P6 Analytics omogućuje RPD datoteku koja se koristi sa Oracle Business Intelligence setom. RPD datoteka sadrži

  • Fizičku prezentaciju Star sheme.
  • Poslovnu razinu gdje se izvode prilagođene kalkulacije.
  • Prezentacijsku razinu koja grupira sva polja Star baze podataka u logična predmetna područja.

RPD isporučuje obimnu količinu ostvarene vrijednosti, troškova, sati, postotaka dovršenosti i drugih ključnih indikatora performansi. On omogućuje da podaci budu razdijeljeni po stavkama kao što su vrijeme, projekti, EPS, portfelji, aktivnosti i resursi.

P6 Analytics isporučuje primjerni set podataka (Star) od kojih su izrađeni zahtjevi nadzornih ploča (dashboards) i zahtjevi analiza u katalogu. Ovi primjerni podaci mogu biti korišteni za prikaz snage zahtjeva nadzornih ploča i zahtjeva analiza isporučenih u katalogu, što će korisniku dati ideju kako katalog može biti integriran sa svojim podacima.

Star baza podataka

Star baza podataka omogućuje organizaciji izvođenje naprednih poslovnih analiza na podacima projekata i portfelja. Ona daje dimenzionalnu shemu koja organizira P6 EPPM hijerarhijske odnose, omogućujući upitu najviše razine učinkovitost i fleksibilnost u analizi podataka te akumulira podatke projekata tokom vremena. To omogućuje organizaciji temeljne planove za praćenje trendova i za naprednu poslovnu inteligenciju.